Levitra til salgs

Levitra (PDE-5 hemmere Vardenafil) er en analog av Viagra og Cialis skapt og produsert av tyske farmasøytiske bekymring Bayer. Bestill generisk eller merke Levitra med rask og gratis levering til Norge (og alle Scandinavia). Vi tilbyr sikker løsning å kjøpe Vardenafil online.

Dosering Rabatt Levering Bestilling
20 mg 15% GRATIS KJØP NÅ
20 mg

(merkevare)

15% GRATIS KJØP NÅ

Indikasjon

Behandling av erektil dysfunksjon hos voksne menn. Erektil dysfunksjon er manglende evne til å få eller opprettholde en ereksjon tilstrekkelig for tilfredsstillende seksuell aktivitet. Seksuell stimulering er nødvendig for Levitra å være effektive. Levitra er ikke indisert for kvinner.

Administrasjon og dosering

Tablettene må administreres muntlig.
For voksen hann:
Den anbefalte dosen er 20 mg pille tatt ved behov ca 25 til 60 minutter før seksuell aktivitet. Avhengig av effekt og toleranse kan dosen økes til 40 mg eller reduseres til 10 mg. Maksimal anbefalt dose er 40 mg.Det anbefales å bruke stoffet mer enn én gang per dag. Levitra kan tas med eller uten mat. Den innsettende effekt kan forsinkes hvis tatt under et fettrikt måltid.
For eldre mann:

En dosejustering er nødvendig hos eldre pasienter. Men fram til maksimal dose på 20 mg bør vurderes med forsiktighet, tar hensyn til individuelle toleranse (se Advarsler / forsiktighetsregler og bivirkninger).

Forholdsregler og Advarsler

Det er nødvendig å utforske en anamnese og fysisk undersøkelse av pasienten for å diagnostisere erektil dysfunksjon og å identifisere mulige bakenforliggende årsaker før man vurderer medisinering.
Før oppstart av behandling for erektil dysfunksjon, bør legen vurdere den kardiovaskulære status sine pasienter, i den grad at enhver seksuell aktivitet omfatter en kardial risiko.

Vardenafil (Generisk Levitra) har vasodilaterende egenskaper, noe som resulterer i milde og forbigående blodtrykksfall. Pasienter med utstrømning obstruksjon av venstre ventrikkel, for eksempel aortastenose, hypertrofisk subaortic stenose idiopatisk, kan være utsatt for virkningen av vasodilatorer deriblant hemmere av fosfodiesterase type 5.

Legemidler til behandling av erektil dysfunksjon bør brukes med forsiktighet hos pasienter med anatomisk deformasjon av penis (som skjevstilling, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom) eller pasienter med sykdommer trolig predisponere for priapisme (som sigdcelleanemi, multippelt myelom eller leukemi).

Sikkerhet og effekt av kombinasjonen av vardenafil med andre behandlinger for erektil dysfunksjon er ikke undersøkt. Det anbefales ikke å bruke slike foreninger.

Samtidig administrering av Levitra og alfablokkere kan føre til at noen pasienter, symptomatisk hypotensjon, fordi begge er vasodilatorer. Samtidig behandling med vardenafil bør kun initieres hvis pasienten har vært stabilisert på sin alpha blocker terapi. Hos pasienter stabilisert på behandling med alfa-blokkere, bør behandling med vardenafil initieres med laveste anbefalte startdose på 5 mg. Vardenafil kan gis når som helst med tamsulosin. Som med andre alfablokkere, må et tidsintervall mellom dosene bli respektert i tilfeller av samtidig vardenafil. Hos pasienter som allerede behandles med en optimal dose av vardenafil, bør alfa initieres med laveste dose. Hos pasienter behandlet med vardenafil, økende doser av alfa trinn kan føre til ytterligere reduksjon i blodtrykket.
Samtidig administrering av vardenafil med potente CYP 3A4-hemmere som itrakonazol og ketokonazol (oral form) bør unngås fordi høy plasma konsentrasjoner av vardenafil er innhentet dersom disse medikamentene kombineres.

En tilpasning av dosen av vardenafil kan være nødvendig når administrert sammen med erytromycin eller klaritromycin, moderate CYP3A4-hemmere.

Samtidig inntak av grapefruktjuice kan øke plasmakonsentrasjonen av vardenafil. Kombinasjonen bør unngås.

Det ble vist at den enkelt dose på 10 mg og 80 mg vardenafil langvarig, henholdsvis av 8 msek og 10 msek gjennomsnittlig QTc intervallet og at den enkelt dose på 10 mg vardenafil i kombinasjon med 400 mg av gatifloxacin (legemiddel med lignende Effekten på QT-intervallet), viser en additiv effekt av QTc 4 msek sammenliknet med bruk av enten stoffet alene. Den kliniske virkningen av disse endringene i QT er ukjent. Den kliniske relevansen av disse funnene er ukjent og kan ikke generaliseres til alle pasienter i alle situasjoner, fordi det avhenger av individuelle risikofaktorer og sensitivitet som kan være tilstede til enhver tid for en gitt pasient. Legemidler som forlenger QTc intervallet, inkludert vardenafil, er best unngås hos pasienter med risikofaktorer, for eksempel, hypokalemi, medfødt forlenget QT-intervallet, samtidig bruk av antiarytmiske klasse Ia (f.eks kinidin, prokainamid) eller klasse III (f.eks amiodaron, sotalol).

Synsforstyrrelser og tilfeller av ischemisk optisk nevropati, har non-arterittisk (NAION) er rapportert etter å ha tatt Levitra og andre PDE5-hemmere. Pasienter bør informeres om at i tilfelle plutselige synsforstyrrelser, bør han slutte å ta Levitra og kontakt lege.
Toleranse til maksimal dose på 20 mg kan være verre i eldre pasienter (> = 65): se Dosering og administrasjon Bivirkninger.
In vitro studier på mennesker blodplater viste at vardenafil hadde ingen platehemmende effekt av seg selv, men ved høye (supraterapeutiske), potenserer vardenafil platehemmende effekten av en donor av nitrogenoksid nitrogen, natrium nitroprusside. Hos mennesker, vardenafil alene eller i kombinasjon med acetylsalisylsyre har ingen effekt på blødningstiden (se Interaksjoner). Det er ingen tilgjengelig informasjon om toleransen av vardenafil hos pasienter med blødningsforstyrrelser eller magesår. Også hos disse pasientene, bør vardenafil kun gis etter nøye vurdering av risiko / nytte-forhold.

Bivirkninger

Mer enn 9500 pasienter har fått Levitra i kliniske studier. Bivirkninger var vanligvis forbigående og milde til moderate. De vanligste bivirkninger rapportert i minst 10% av pasientene er hodepine og flushing. Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad. Liste over frekvenser: Svært vanlige (> = 1 / 10), vanlige (> = 1 / 100 og <1 / 10), mindre vanlige (> = 1 / 1000 og <1 / 100) * sjeldne (≥ 1 / 10 000 og <1 / 1000) * frekvens ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data). Følgende bivirkninger er rapportert: Immunsystemet:
Sjeldne: overfølsomhet.
Psykiatriske lidelser:
Sjeldne: angst.
Nevrologiske sykdommer:
Svært vanlige: hodepine.
Vanlige: vertigo.
Mindre vanlige: søvnighet.
Sjeldne: synkope, kramper, forbigående hukommelsestap.

Write a comment

Kjøpe potenspiller Potensmidler:
Kjøp Viagra
Kjøp Viagra

Linker

Merkelappar

Where are you from?


Danmark

Sverige

Suomi

Nye innlegg

News Items

Links